Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Firmy Handlowo Usługowej NOWA Nowakowska Wioletta oraz informacje o przysługujących im, z tego tytułu, prawach.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO („Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”) na podstawie art. 13 RODO jako Administrator danych osobowych informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa NOWA Nowakowska Wioletta z siedzibą w Łebie, kod pocztowy 84-360, przy ulicy Zielona 5, NIP: 9561447418, Regon: 871704755, zwana dalej F.H.U. NOWA.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres e-mail biuro@pokojenowakowscy.pl
 3. F.H.U. NOWA przetwarza i będzie przetwarzała dane osobowe swoich potencjalnych i czynnych Klientów w celu:
  a) prowadzenie z nimi negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania a następnie realizacji zawartej umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez F.H.U. NOWA (cel określany jako „Wykonywanie usług”) – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy,
  b) kontaktowania się z nimi, w tym udzielania im odpowiedzi na ich zapytania (cel określany jako „Kontaktowy”) – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora,                                c) wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów (cel określany jako „Obowiązki prawne”) – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. F.H.U. NOWA przetwarza i będzie przetwarzała dane osobowe swoich potencjalnych i czynnych Klientów przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonywania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym F.H.U. NOWA jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz przez czas potrzebny do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów.
 5. F.H.U. NOWA przetwarza i będzie przetwarzała następujące kategorie danych osobowych swoich Klientów:
  a) dane do podpisania umowy (adres siedziby lub zamieszkania, nazwa firmy lub imię i nazwisko, NIP lub PESEL, adres e-mail, numer telefonu),
  b) dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy),
  c) dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania),
  d) numery kont bankowych, z których Klient dokonywał płatności za usługę,
  oraz
  e) dane z powyższych kategorii w stosunku do osób działających w imieniu Klienta.
 6. Podanie danych osobowych przez Klientów F.H.U. NOWA jest dobrowolne, jednak niepodanie danych, oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług, uniemożliwi ich świadczenie.
 7. Posiadane przez F.H.U. NOWA dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Klienta lub od upoważnionych przez niego osób trzecich), a także z wysyłanych do F.H.U. NOWA zapytań ofertowych oraz publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Kategoriami odbiorców, którym dane osobowe Klientów F.H.U. NOWA zostały lub zostaną przez nią ujawnione są: biura rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy usług IT, krajowe rejestry długów, wszelkie urzędy państwowe i samorządowe kontrolujące prawidłową działalność F.H.U. NOWA.
 9. F.H.U. NOWA nie przekazuje i nie będzie przekazywała danych swoich Klientów do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 10. F.H.U. NOWA przetwarza lub będzie przetwarzać dane osobowe swoich Klientów za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych. F.H.U. NOWA przetwarza dane osobowe swoich Klientów również poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 11. Prawa Klientów F.H.U. NOWA związane z przetwarzaniem ich danych przez F.H.U. NOWA są następujące:
  a) prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  b) prawo sprostowania danych,
  c) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) z zastrzeżeniem, że ich usunięcie spowoduje zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez F.H.U. NOWA,
  d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 12. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail biuro@pokojenowakowscy.pl
 13. Jeżeli potencjalny Klient lub czynny Klient F.H.U. NOWA podejmie wyraźne działania zmierzające do zawarcia umowy z F.H.U. NOWA lub przystąpi do realizacji umowy zawartej z F.H.U. NOWA, firma ta uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Firmy Handlowo Usługowej NOWA Nowakowska Wioletta oraz informacje o przysługujących im, z tego tytułu, prawach.” została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny (zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 RODO).
 14. Jednocześnie F.H.U. NOWA informuję, że w razie cofnięcia przez jej Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, dalsze przetwarzanie przez F.H.U. NOWA jego danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone.
 15. F.H.U. NOWA informuje, że „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Firmy Handlowo Usługowej NOWA Nowakowska Wioletta oraz informacje o przysługujących im, z tego tytułu, prawach.” są umieszczone na oficjalnej stronie internetowej tj. www.pokojenowakowscy.pl W związku z tym F.H.U. NOWA oświadcza, że przekazanie taką drogą, tj. drogą elektroniczną powyższych informacji swoim potencjalnym i czynnym Klientom, jest również formą realizacji przez F.H.U. NOWA, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 RODO.
 16. F.H.U. NOWA informuje, że używa na swoich stronach internetowych plików cookies, czyli niewielkich informacji tekstowych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i wykorzystuje je w celach statystycznych i analitycznych.
 17. Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkownika, czyli na ich podstawie F.H.U. NOWA nie ma możliwości ustalenia tożsamości swojego Klienta.
 18. Klient F.H.U. NOWA może usunąć pliki cookies poprzez odpowiednie funkcje swojej przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta.
 19. Klient F.H.U. NOWA może skonfigurować przeglądarkę internetową w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.
 20. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może spowodować ograniczenia w dostępie do serwisu internetowego F.H.U. NOWA.